சிங்கப்பூர் இன்றைய நாணயமாற்று நிலவரம் -Singapore Today Exchnge Rate

சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு நிகரான இன்றைய இந்தியா இலங்கை பங்களாதேஷ் மலேசியா நாடுகளுக்கான நாணயமாற்று நிலவரம்.