சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு நிகரான இந்தியாவிற்கான நாணயமாற்று நிலவரம்.

சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு நிகரான இந்தியா இலங்கை மலேசியா பங்களாதேஷ் நாடுகளுக்கான நாணயமாற்று நிலவரம்.