சிங்கப்பூர் இன்றைய நாணயமாற்று நிலவரம்.

சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு நிகரான இந்தியா இலங்கை பங்களாதேஷ் நாட்டிற்கான நாணயமாற்று நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.